Menu Zamknij

Cel główny:

Wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 40 Uczestnikom Projektu (24K, 16M), pozostających bez pracy (bezrobotne niezarejestrowane i bierne zawodowo), w wieku 18-29 lat, zamieszkałe obszar województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.01.2021 – 31.10.2022.

Projekt wpisuje się w realizację celu szczegół. działania 1.2, poddziałania 1.2.1 i przyczyni się do realizacji celu szczegół. POWER 2014-2020 „zwiększenie możliwości zatrudnienia os. młodych do 29 r.ż., w tym w szczególn. os. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)” poprzez realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej DG.

Projekt poprzez zaproponowane wsparcie przyczyni się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw, czyli

nowych miejsc pracy, ale i bezpośrednio wpłynie na wzrost poziomu przedsiębiorczości. Realizacja projektu wpłynie na sytuację ekonomiczną i społ. WZ, a przede wszystkim będzie skuteczną formą aktywności zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Cel główny projektu zrealizowany zostanie poprzez kompleksowe wsparcie, obejmujące:

 1. szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia Działalności gospodarczej 50h x 40UP, szkolenia grupowe i/lub indywidualne adekwatne do indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym związanych z prowadzeniem DG
 2. udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa: 23 050,00 zł x 40UP
 3. finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia DG, 40UP x 6 m-cy x śr. 2600,00 zł

Główne zadania projektu:

1. Weryfikacja predyspozycji kandydata w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i wybór grupy docelowej

2. Wsparcie szkoleniowe

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

4. Finansowe wsparcie pomostowe.

Grupę docelową stanowi łącznie 40 os. (24K, 16M) w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze WZ w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w tym:

 1. 32os. (20K,12M) – tj. min. 80% GD to osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu COVID-19, w tym:

– bierne zawodowo 6UP (4K,2M)

– bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy 26UP (16K,10M)

b) 8os. (5K,3M)– tj. nie więcej niż 20% GD z grup:

– osoby bierne zawodowo – 2os (1K,1M) lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy – 5os. (4K, 1M) tj. osoby z kategorii NEET (1K), osoby z niepełnosprawnościami (1K), kobiety (2K), osoby o niskich kwalifikacjach (1K, 1M), imigranci i reemigranci (1M),

– osoby odchodzące z rolnictwa (1M)

UP nie będą os. należące do GD określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. „Wsparcie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym os.z kategorii NEET, os.z niepełnosprawnościami, kobiet, os. o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów, os. odchodzących z rolnictwa, następuje z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1POWER

-z wyłączeniem os. określonych w pkt. 5 zał. 7.13

WSPARCIE SZKOLENIOWE

Okres realizacji:

– II-III.2021 (1 ed.),

– VII-VIII.2021 (2 ed.).

Zakres tematyczny wsparcia szkol. (50h) grupowe/indywidualne DOPASOWANE DO POZIOMU UP

 1. działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 2. księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 3. reklama i inne działania promocyjne,
 4. inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 5. sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.
 6. negocjacje biznesowe,
 7. pozyskanie i obsługa klienta,
 8. radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 9. pozostałe tematy wynikające z potrzeb UP

Szkolenie zostanie zrealiz. w śr. 10 dni po 5h w 5 następujących po sobie dniach .

WSPARCIE FINANSOWE– Szczegółowe informacje zostaną podane w regulaminie przyznawania wsparcia

Okres realizacji:

– IV.2021-IV.2022 (1 ed.),

– IX.2021-IX.2022 (2 ed.).

Zakres: ocena biznesplanów wraz z załącznikami zg. z regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej Działalności Gospodarczej (DG)/ 2 nabory

Po zakończeniu realizacji wsparcia szkoleniowego InBIT poinformuje Uczestników Projektu (UP) o planowanym terminie (7 dni rob. przed rozpoczęciem naboru) składania biznesplanów oraz finansowego wsparcia pomostowego na obowiązującym w ramach projektu wzorze.

Każdy biznesplan złożony przez UP w biurze projektu pok. 111/elektronicznie zostanie oceniany pod względem formalnym przez 1 Eksperta dotacyjnego na podstawie karty oceny biznesplanu.

Biznesplany, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegały ocenie merytorycznej. Każdy biznesplan oceniany będzie pod wzgl. merytorycznym przez dwóch, wybranych Ekspertów Niezależnych.

Biznesplany, które uzyskają min 70 pkt. (ogółem oraz min. l. pkt. w każdej z poszczególnej części) zostaną zamieszczone na wstępnej liście zakwalifikowanych Maks. liczba pkt. = 100.

WSPARCIE POMOSTOWE

Okres realizacji:

– V-X.2021 (1 ed.),

– X.2021-III.2022 (2 ed.).

Zakres: finansowe wsparcie pomostowe (WP) służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia DG

Ocena formalna i merytoryczna Wniosków o przyznanie WP jest analogiczna do procedury oceny biznesplanów.