Menu Zamknij

Dodatkowy nabór do projektu

UWAGA!! W dniach 12.04-13.04.2021r. trwać będzie dodatkowy nabór do projektu. Zgłoszenia przyjmujemy do godziny 15.00.

REKRUTACJA edycja I: 01.03-26.03.2021r.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA

W ramach rekrut. zostaną zrealizowane 2 nabory:

– III.2021 (1 ed. śr. 30 os.),

– VI-VII.2021 (2 ed. śr. 30 os.).

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 3 etapach zg. z regulaminem rekrutacji:

ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej lub elektronicznej

ETAP 2: ocena dokumentów rekrutacyjnych

– formalna (zg. z kartą weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego (FR) zawierającej m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie planowanej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów GD). Pozytywna ocena będzie skutkowała przekazaniem formularza do oceny merytorycznej

– merytoryczna (zg z kartą weryfikacji merytorycznej FR ( max 50 pkt.)

Każdy formularz oceniony zostanie formalnie i merytorycznie przez jednego członka KR. Kandydaci otrzymają prawo odwołania się od oceny meryt. (w ciągu 5 dni od jej otrzymania). Odwołanie będzie rozpatrywane przez innego członka KR. Po zakończeniu procedury odwoławczej KR przygotuje listę kandydatów z uzyskanym wynikiem. Wszystkie osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z oceny merytorycznej FR (czyli ocenę pozytywną), zostaną zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym.

ETAP 3: rozmowa z Doradcą Zawodowym (zg. z kartą oceny predyspozycji kandydata po 15pkt. za motywację i cechy osobowościowe – max 30 pkt., min. 15 pkt.). Od wyniku rozmowy z DZ nie przysługuje odwołanie.

Na etapie wyłonienia UP zostaną przyznane pkt. premiujące max 10 pkt.:

+5pkt. os. BZ lub os. bezrobotne niezarejestrowane w UP, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. (ośw. od pracodawcy/oświadczenie UP/kopia wypowiedzenia)

+3pkt. K

+2 pkt. ON

Max. liczba pkt. = 80pkt + 10pkt prem.

Do projektu planuje się zakwalifikowanie 40 osób z najwyższą liczbą pkt. Pozostali kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Listy zakwalifikowanych zostaną opublikowane na www. Przy równej ilości pkt decydują pkt przyznane za ocenę pomysłu na biznes.

Potwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki przed pierwszą formą wsparcia na podstawie dokumentów określonych w regulaminie rekrutacji w tym m.in. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w UP, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. z powodu COVID-19- świadectwo pracy lub kopia umowy cywilno-prawnej wraz z oświadczeniem UP, iż utracił on zatrudnienie w omawianym okresie. Ponadto wszyscy kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie z ZUS o statusie na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu.

Wyniki rekrutacji I edycja

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie